Production & Distribution 2017-09-21T15:20:32+00:00

Produktivitet

‏ ‏

“Få mere ud af mindre”.

Kundernes krav er konstant stigende i retning af bedre og mere individualiserede produkter og ydelser, kortere leveringstid og samtidig en kontinuerligt faldende pris.

Produktivitets- og omkostningsfokus er derfor mere end nogensinde en nødvendighed for at være en proaktiv og konkurrencedygtig deltager i fremtidens globale værdikæder.

4IMPROVE ser produktivitet i en 4 +1 kontekst, hvor den traditionelle produktivitetsvinkel på medarbejdere, maskiner og materialer suppleres med et yderligere fokus på produktivitet i virksomhedens processer.

Som det femte og mere selvstændige element har 4IMPROVE gennem de seneste mere end 10 år udviklet, gennemprøvet og forfinet en metode til at identificere, dokumentere og målsætte potentialerne med afsæt i den enkelte virksomhed og mulighederne på hver af de fire foregående fokusområder.

4IMPROVEs tilgang er at sikre værdiskabende forandringer med varig effekt for virksomheden. Dette opnås ved at kombinere:

 • En realistisk, dokumenteret og prioriteret potentialeafdækning
 • En velafprøvet ”forandringsmotor”, der sikrer forankrede løsninger.
 • En Change Management tilgang, der udover at fokusere på resultatskabelse ligeledes tager skyldigt hensyn til opbygning af strukturelle forbedringer og nødvendige forskelle i forandringsmotoren grundet eventuelle kulturelle forskelle.

4IMPROVE har således veldefinerede værktøjer og stor erfaring med optimering af produktiviteten indenfor:

Materialer – ”et kig i containeren kan vise vejen”

Matrialeudnyttelse / Yield:

4IMPROVE fokuserer på optimering af indgående materialer, der konverteres til produkter indenfor kvalitetsspecifikationerne. Afhængig af branche, har denne disciplin typisk ikke det største fokus i Vesteuropa, til trods for store potentielle besparelser.

Yield Safari:

4IMPROVE har gode erfaringer med at involvere virksomhedens medarbejdere i identifikation og udfordring af alle former for materialespild gennem det interne flow (råvarespild, opstartsspild, bearbejdningsspild, ukurans, transport- og håndteringsskader m.v.).

Stykliste optimering:

Afhængig af branche er det 4IMPROVEs erfaring, at en udfordring af styklistens sammensætning kan være en væsentlig driver til optimering af materialeudnyttelsen. Typisk vil processen lede hen mod yderligere optimering gennem fokusering på teknologivalg, råvareindkøb og materialefremskaffelsesprocessen.

Maskiner – ”hvor værdien skabes” 

Maskinudnyttelse (OEE):

Til måling og optimering af maskinudnyttelse anvender 4IMPROVE en teori, der udtrykker produktionsudstyrs effektivitet relativt til det maksimalt opnåelige.

KPI’en er sammensat af tre elementer:

 • Availability (oppetid) udtrykker hvor stor en del af tiden der rent faktisk produceres.
 • Performance (effektivitet) udtrykker outputtet fra maskinen i den produktive andel af tiden relativt til det maksimalt opnåelige.
 • Quality (kvalitet) udtrykker hvor stor en del af produktionen, der lever op til de specificerede krav til komponenten eller produktet.

Vedligeholdelse:

Availability hænger nøje sammen med produktionsudstyrets pålidelighed, derfor sikrer 4IMPROVE typisk en optimering af samspillet mellem virksomhedens vedligeholdelsesfunktion og teknisk afdeling.

Omstillingsoptimering:

Et væsentligt tab af maskinudnyttelse ses typisk i op- og omstillinger. 4IMPROVE har stor succes med anvendelsen af værktøjer og elementer fra SMED-tænkningen i den typiske optimering.

Maskineffektivitet

De største potentialer i optimering af maskineffektiviteten ses ofte i udfordringen af den produktionshastighed, hvormed maskinerne producerer. Indsigt i og fokusering på NPC (Name Plate Capacity) vil typisk sætte helt nye grænser for krav til maskinernes output.

Kvalitet:

I produktivitetssammenhæng vil 4IMPROVEs tilgang til kvalitetsdimensionen ofte medføre en opdeling i dels sikring af maskinernes kapabilitet, og dels fokusering på instruktion og hjælpemidler til optimal opstilling af produktionsanlæggene.

Mennesker – ”vores vigtigste ressource”

Produktivitetsscreening:

Screeningen er ét af 4IMPROVEs værktøjer til italesættelse af de ikke værdiskabende aktiviteter i produktionen og til at inspirere til forbedringer. Typisk kan der realiseres potentialer på 20%-30%.

Vores erfaringer indikerer, at kun ca. halvdelen af den tilgængelige tid i produktionen anvendes på aktiviteter, der skaber værdi for kunderne.

Arbejdstidsoptimering:

Til kortlægning og optimering af, hvor stor en del af de betalte timer, der ender med tilstedeværende tid i produktionen, anvender 4IMPROVE dels et ”udefra og ind” perspektiv, dels en opgørelse af, hvor stor en del af tiden, der direkte medgår til produktion.

Effektivitetsoptimering:

Med afsæt i den produktive andel af arbejdstiden, arbejder 4IMPROVE dels med at sikre optimale muligheder for udnyttelse af arbejdstiden, dels med at optimere eksempelvis instruktionsgrundlag og implementering af metoder til medarbejderinvolveret problemløsning.

Kompetencer:

4IMPROVE arbejder struktureret med kortlægning og udvikling af virksomhedens medarbejderkompetencer. Med afsæt i den enkelte virksomheds behov, opbygger og afvikler vi målrettede kompetenceudviklingsforløb, der sikrer fleksibilitets- og produktivitetsforbedringer.

Løbende forbedringer:

4IMPROVE arbejder med alle facetter i virksomhedens rejse mod en etableret kultur, der er baseret på løbende forbedringer. 4IMPROVEs bidrag kan bestå i etablering af effektive teams, implementering af tavlemøder eller implementering af systematiske værktøjer til identifikation, prioritering og/eller løsning af forbedringspotentialer. 

Processer – “undgå silotænkning”

Process mapping:

For at sikre synergi og modvirke suboptimering arbejder 4IMPROVE med proceskortlægning og optimering. På tværs af virksomhedens organisation, identificerer vi mulige forbedringer med afsæt i etablering af en smidig, hurtig og kvalitetssikret proces. Spildet i processerne kan være vidt forskellige kombinationer af gennemløbstid, ressourcetræk, fejlproduktion, kvalitetsmangler der ikke opfattes som fejl, økonomiske uhensigtsmæssigheder etc.

Best practise / Benchmark:

Benchmarking og identifikation af best practice anvendes med fordel ved sideløbende processer, eller når flere medarbejder arbejder med den samme proces. Med afsæt i 4IMPROVEs erfaringer udvikles de mest optimale fremtidige processer, der efterfølgende udrulles på tværs af organisationen.

Styringskoncept / planlægning:

I et udvidet samarbejde med organisationen og på tværs af virksomhedens processer, arbejder 4IMPROVE med at designe og implementere produktionsstyringskoncepter, der med et holistisk afsæt, optimerer styringen ud fra en optimal kombination af bl.a. aftræksmønstre, planlægningspunkter, lagerplacering og-dimensionering, pull/push produktion og planlægningsmetodikker.

Modularisering:

Mange virksomheder vil over tid opleve at kompleksiteten stiger som følge af flere produkter i programmet. Kombinationen af flere produktlanceringer og kundernes ønske om kundetilpasning medfører at antallet af produkter øges.

Modularisering kan imødekomme kundernes ønske om kundetilpassede produkter, uden at seriestørrelserne på den bagvedliggende produktion bliver så små, at det går ud over rentabiliteten. 4IMPROVE anvender modularisering som metode til balancering mellem markedskrav, produktprogram, produktionskrav og omkostningsoptimering.

Make/Buy:

4IMPROVEs tilgang til Make or Buy-opgaver er baseret på de strategiske kernekompetencer og fokuserer på grundig dataanalyse i realtid samt identifikation af de reelle falde bort omkostninger. Kombinationen af en faktabaseret tilgang og “sanity check” modvirker beslutninger baseret på “Funny Money”, som aldrig kan realiseres.

Kvalitetsledelse:

Kvalitetsledelse er de seneste årtier gået fra at være en differentieringsparameter til at være en qualifier, der af kunderne opfattes som en basal forudsætning. Ikke desto mindre er kvalitetsudvikling en disciplin, der aldrig ophører. 4IMPROVEs kompetencer på kvalitetsområdet spænder fra ”Plug the hole”-tilgang, hvor kvalitetssvigt bremses internt i virksomheden og årsagerne identificeres og elimineres, til opgaver indenfor implementering af certificerbare kvalitetsledelseselementer.

Potentialetjek – ”Temperaturmåling af din virksomhed” 

Arbejdsmetode:

Resultatet af et potentialetjek er et samlet overblik over optimeringsmuligheder, en vurdering af de økonomiske konsekvenser samt en bølgeplan for realisering.

Et typisk potentialetjek indeholder mere end fokusområderne for produktivitet (medarbejdere, maskiner, materialer og processer). Det identificerer potentialer indenfor områderne intern logistik (styringskoncept, planlægning, lagre, anvendelse af IT-systemer etc.) og ekstern logistik (sourcing, supplier set-up, servicekoncept og forretningsmodel).

I nedenstående uddybes produktivitetselementerne.

Top down:

En indledende analyse af virksomhedens regnskaber, KPI’er, organisering samt rapporteringsstruktur resulterer i konsulenternes generelle indlæsning i virksomheden samt en benchmarking (hvor det er muligt) i forhold til 4IMPROVEs erfaringer.

Udefra-ind:

Udefra-ind analyser beskriver hvor virksomheden er i kontakt med sin nære omverden, eksempelvis sourcing og leverandørporteføljer, produktkvalitet og kundereklamationer, medarbejderproduktivitet (trin 1), materialeudnyttelse (gennem massebalance hvor dette er muligt) etc.

Indefra – ud:

Indefra-ud analyser beskriver og analyserer produktivitetspotentialerne med afsæt i virksomhedens interne forhold.  Disse analyser er typisk en blanding af observationer og dataanalyser, og kunne eksempelvis bestå af:

 • OEE-observationer / -analyser / -tilgang på virksomhedens nøglemaskiner.
 • Produktivitetsscreening af medarbejderne.
 • Observeret materialespild og potentielle forbedringer heraf.
 • Lagerobservationer og ukurans.

Digitaliseret produktion

‏ ‏

”Forretningsudvikling gennem morgendagens teknologi”

I dag er ofte kun dele af virksomhedernes processer digitaliseret, dette udfordrer ofte mulighederne for at træffe korrekte strategiske og operationelle beslutninger. Øget digitalisering understøtter og styrker virksomhedens beslutningsgrundlag og forbedrer konkurrenceevnen ved at opsamle informationer i realtid og modellere beslutninger til optimering af processerne.

Hvad er morgendagens udfordringer og muligheder?

Tendensen er klar, virksomheder oplever at kunderne har øgede forventninger til nye produkter, produktvarianter, kort leveringstid og små ordrestørrelser. Den øgede kompleksitet kræver en ny adræthed, tilpasningsevne og ensretning i virksomhedernes processer, hvor en afgørende konkurrenceparameter vil være virksomhedernes evne til at omsætte nye muligheder til praksis. Dette kræver nye kompetencer. Undersøgelser viser, at netop interne kompetencer er en hæmsko for at omsætte mulighederne til handling, især når det gælder udnyttelse af digitaliseringsmulighederne. Udviklingen indenfor digitalisering sker med en voldsom hastighed, og hos 4IMPROVE ser vi for nuværende digitalisering fra disse vinkler:

 • Digital udviklingsplan
 • Fysisk og digitalt vareflow
 • Synkroniseret produktion og forsyningskæde
 • Automatisering og kompetencer

Interessante forretningsmuligheder og fremtidige krav er naturligvis individuelle fra virksomhed til virksomhed, men at påbegynde rejsen er et naturligt adgangskort til fremtiden.

Digital udviklingsplan

I en verden med øget turbulens, er det nødvendigt at produktionens strategiske rolle er klart defineret. Det er essentielt, at virksomhedens ledelse påtager sig ejerskab for udviklingen på både kort og lang bane. Ofte mangler virksomheder dog at tænke digitaliseringsmuligheder ind i en strategisk forretningsmæssig kontekst, og ofte arbejdes der med afgrænsede systemer, personlige Excel ark og manuelle registreringer.

4IMPROVE udfører en komplet assessment af din virksomheds digitale struktur og gør den operationel i en digital udviklingsplan.

Den digitale udviklingsplan vil sørge for at virksomhedens digitaliseringsmuligheder omsætte til reel forretningsværdi.

Fysisk og digitalt vareflow

Vi har udviklet et Digitized Value Stream Map, som danner grundlag for en kortlægning og potentialeafklaring af virksomhedens muligheder indenfor fysisk og digitalt vareflow.

For at opnå fuld udnyttelse og transparens i virksomhedens processer og datakilder, arbejder 4IMPROVE altid på at koble elektronisk datafangst med et Business Intelligence værktøj, så virksomheden kan prioritere indsatser og træffe faktabaseret beslutninger.

Hos 4IMPROVE skal virksomhedernes muligheder indenfor digitalisering altid konverteres til reel forretningsværdi.

Elementer af fysisk og digitalt informationsflow kunne være:

 • Elektronisk datafangst
 • Automatiseret Business Intelligence / KPI rapportering
 • Datadrevne løbende forbedringer

Synkroniseret produktion og forsyningskæde

Gennem en lang årrække, har 4IMPROVE har skabt bæredygtige resultater i en lang række virksomheder, hvor virksomhedernes udvikling understøttes af en systemintegration mellem produktion og den øvrige forsyningskæde. Synkroniseringen sker med udgangspunkt i en klar strategisk retning samt høj transparens i virksomhedens processer og datakilder.

Elementer af synkroniseret produktion og forsyningskæde kunne være:

 • Vendor Managed Inventory
 • Anvendelse af online salgsdata til planlægning og distribution
 • Produktkonfigurering ved ordretidspunkt

Øget systemintegration giver unikke fordele ved at øge forudsigeligheden og prioritere indsatser.

Vi oplever dog ofte, at virksomheder har brug for hjælp til at indfri det fulde potentiale, da øget systemintegration giver unikke muligheder for at optimere de eksisterende forretningsprocesser til synkronisering mellem produktion og forsyningskæde.

Automatisering og kompetencer

Vi oplever en stor interesse for øget automatisering i kundernes produktion. Automatisering er dog mere end blot anskaffelse af en eller flere robotter. 4IMPROVE tager udgangspunkt i en forretningsmæssig vinkel, der sikrer en uvildig rådgivning ved indkøb af automatiseringsudstyr og fremtidigt procesflow. Hos 4IMPROVE mener vi, at virksomhedernes muligheder indenfor automatisering altid skal konverteres til reel forretningsværdi og dette kræver et fokus på virksomhedens forretningsmodel, interne kompetencer, træning og de eksisterende forretningsprocesser.

Automatisering skal ikke kun understøtte de eksisterende processer, men også være en katalysator til forandring. Elementer i forhold til automatisering og kompetencer:

 • Virksomhedens forretningsmodel
 • Interne kompetencer
 • Træning
 • Forretningsprocesser
 • Business Intelligence

Dynamic Footprint

‏ ‏

I fremtiden vil kravene til din levering til markederne ændres endnu hurtigere. At fastlægge nye konkurrencedygtige foodprints, defineret af markeder, omkostninger, teknologi mv, er evident for din virksomhed. Mange virksomheder undervurderer vanskelighederne med at overføre eller etablere produktions- og distributionscentre og går glip af de forventede fordele. 4IMPROVE tilbyder kompetent rådgivning i beslutningsprocessen og erfarne konsulenter til at udføre overførslen.

Optimering af produktions (og lager) footprints er en kompleks proces, hvor mange elementer skal tages i betragtning. For at opdele processen, arbejder vi med tre trin til en ny implementering af footprints.

 • Beslutningsprocessen
 • Tre ting: Planlæg, planlæg, planlæg
 • Implementering

Nedenfor er en beskrivelse af de enkelte trin, og hvordan vi ser en fuld implementering af en ny produktion / lageropstilling.
Processen til beslutning
Ledelsen skal definere det overordnede mål for en beslutningsproces, som typisk vil omfatte:
• Succeskriterierne for det nye set-up
• Gennemgang af forretningsmodellen
• Køreplan for produkter og kunder
• Begrænsninger (udnyttelse af aktiver, processens hastighed, engangspris osv.)

Vi indsamler data relateret til virksomheden og økonomiske resultater, f.eks.:

• Virksomhedskrav og rentabilitet
• Produktions- og lagerkapacitet og rentabilitet
• Indkøbs- og make/buy muligheder
• Implementeringsomkostninger / afsluttende omkostninger
• Opbevaring og distribution.

Baseret på disse oplysninger, skaber vi et scenario baseret på greenfield thinking, efterfulgt af en mere pragmatisk løsningskonklusion med hastigheds- og omkostningsbegrænsninger.
Vigtige elementer er fastholdelse af gode kunder, samt fremtidige muligheder for at tage det næste skridt og medtage de samlede omkostninger til den nye opsætning. Der er høje omkostninger involveret i en ny opsætning, så risikostyring er afgørende fra processens start.

Planlæg, planlæg, planlæg
Når planen er godkendt, og vi er lykkedes med en god proces med interessenterne for at forankre beslutningen, begynder processen med at udarbejde en grundig plan. Emner der skal planlægges:
• Salgstransportplan
• Leverandørplan
• Kapacitet og nedløbsmodel
• Milepælsplanlægning (tidsplan og rækkefølge)
• Plan for omstrukturering af arbejdsstyrken
• Kommunikationsplan
• Finansiel model

Det kan anbefales at forenkle opsætningen før overførslen, samt at have en smule ekstra kapacitet til at håndtere det uforudsete.

Implementering
Annoncering af planen er point of no return. Nu skal du arbejde tæt sammen med din kunde og dine medarbejdere for at skabe tillid til planen og processen. Kommunikation er typisk en undervurderet opgave i denne type projekter.
Overførselsprojekter er komplekse, og det anbefales ikke at ændre i planen, når først projektet er i gang, fordi risikoen for at gå glip af eller mislykkes øges dramatisk, når du er under pres.

Sidst men ikke mindst, hvis du har skabt planen på baggrund af ønsketænkning, vil det være synligt for alle, hvis du har lavet planen korrekt og formindsket risiko, får du fordelene.

Produktions- & Distributionsstrategi

Produktion i en strategisk kontekst. Svaret på det strategiske “Hvordan”

Vi hjælper med at definere din produktions- og and lagerstrategi, så dine forretningsmæssige ambitioner lykkes. Virksomhedens mission og forretningsmæssige ambitioner gennemføres ved at levere produkter og tjenester til dine kunder og opfylde bestemte succeskriterier. Den daglige drift fuldfører din forretningsmodel ved at afspejle din kommercielle ambition i fysiske strukturer og handlinger.

Produktionsstrategien skal behandle centrale elementer som: Roller, teknologi, right-shoring og kompetencer. Substrategier for nøgleområder skal tilpasses og integreres i en robust og sammenhængende strategi for produktion og oplagring.

Roller

Strukturering baseret på operationelle opgaver
Produktionsfunktionen kan udføre forskellige roller, der på forskellige måder forbinder produktionen med andre funktioner i virksomheden. Vi analyserer og identificerer de nuværende produktionsroller, og hjælper med at designe og implementere nye konkurrencedygtige produktionsroller.

 • Fuldskala produktion: Sikre at produktionen opfylder markedets krav til kvalitet, tid, omkostninger og fleksibilitet
 • Benchmarking produktion: Formålet er at opretholde en tilstrækkelig produktion til at opbygge viden om kvalitet, omkostningsstrukturer og evnen til at specificere og udvikle global sourcing
 • Ramp-up produktion: Sikrer omkostningseffektive time-to-market-processer og robuste, skalerbare løsninger. Men kræver tæt samspil mellem produktion, produktudvikling og salg
 • Prototypeproduktion: Kræver tæt samspil mellem produktion, produktudvikling, salg og indkøb for at udvikle og realisere nye prototyper
 • Laboratorieproduktion: Kræver tæt samspil mellem produktion og R&D for at udvikle og afprøve nye processer, materialer og/eller teknologier.

Teknologi

Fusionering af mekaniske og digitale muligheder
Din forretningsmodel styrkes, når arkitekturen bag din teknologi og digitaliseringsudvikling defineres. I fremtiden vil produktionsapparater ikke kun have flere fysiske kapaciteter, men vil samarbejde med digitale teknologier. Det teknologiske vejkort skal balancere CAPEX og OPEX support plus de definerede succesfaktorer og nivellere tekniske evner med menneskelige kompetencer. Planlægning af investeringer skal respektere den forventede udvikling i regionale lønomkostninger og den forventede teknologiske udvikling.

Right-shoring

Kunsten at producerer på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt
Right-shoring betegner den rette balance mellem at flytte produktionen ud eller tilbage, eller reshoring den til et andet sted. Right-shoring er af strategisk betydning på grund af ustabile, usikre, komplekse og uklare forretningsmiljøer, national ustabilitet og andre risikofaktorer – eller ønsker fra markedet om lokalt indhold.
Vigtige aspekter i en produktionsstrategi er:

 • Producere eller købe
 • Outsourcing
 • Offshoring
 • Insourcing
 • Back-shoring
 • Reshoring
 • Lokaliseringsstrategier

Vi kan hjælpe med at analysere den nuværende produktionsopsætning og designe og implementere nye konkurrencedygtige produktionsspor, der understøtter virksomhedens strategi.

Kompetencer

Det vigtigste aktiv i enhver virksomhed
Den menneskelige faktor er selvsagt grundlaget for at kunne drive og udvikle den daglige drift. Interne og eksterne krav, færdigheder og kompetencer samt kulturelle aspekter er alle anliggender, der skal adresseres.
I vurderingen af organisatoriske og personlige muligheder set i sammenhæng med footprint og rolle, skal følgende faktorer overvejes:

 • CSR
 • Kultur
 • Lønudvikling (omkostning)
 • Nationale niveau for analfabetisme (kompetenceniveau)
 • 3DCE (3D Concurrent Engineering)
 • Politisk stabilitet

Additiv Produktion

‏ ‏

Additiv produktion, også kendt som 3D-print, er “den nye sort” i industriel produktion

Det er svært at se et område inden for produktionsteknologi, hvor tingene udvikler sig hurtigere end i additiv produktion. Man producerer ved at tilføje materiale i stedet for at fjerne det – lag for lag opbygges processen af smeltet materiale i en solid struktur baseret på en CAD-model.
De indlysende områder af additiv produktion er ændret fra at være typisk prototyper til at omfatte dele med høj kompleksitetsgeometrier og produktion af små batchstørrelser.
Udover at fjerne nogle af de traditionelle produktionsbetingelser fra design og produktionsprocessen har teknologien også introduceret varierede materialer som SLS-Nylon, karbonfiber, forstærket metal og højdefinerede harpikser.
Additiv produktionsteknologi kan (afhængigt af det fysiske produkt) være omkostningseffektivt på grund af:

• Reduceret materialeforbrug (tilføjelse i stedet for fjernelse af materiale).
• Reduceret efterspørgsel efter forskellige specialmaskiner (typisk jo mere specialiserede, jo mindre anvendte).
• Reducerede omkostninger ved egen bearbejdning
• Nemmere Plug & Play-produktion eliminerer behovet for store reservedelslagre.
• En super agil værdikæde uden at risikere hverken pris eller kvalitet.

4IMPROVE hjælper med at identificere potentielle områder, hvor fokusering på additiv produktion kan være en forretningsudviklingsdisrupter.

Udnyttelsesområder

I 1980’erne blev additiv produktion fortrinsvist anvendt i hurtige prototyper, produktioner med lav volumen og opstilling af modeller til illustrative formål.
I dag er det typiske anvendelsesområde for additiv produktion områder, hvor nedetid resulterer i betydelige økonomiske tab. I andre tilfælde kan en global fordeling af aktiver udløse en undersøgelse af fordelene ved additiv produktion.

Dette kan være, men er ikke begrænset til, følgende industrier:
• Luftfart
• Olie & Gas
• Forsendelse
• Forsvar
• Service- og reservedelsvirksomheder

Produktionsteknologier og materialer udvikler sig så hurtigt, at nye områder for anvendelse af additiv produktion fremkommer ofte.
4IMPROVE hjælper med at identificere områder, hvor additiv produktion enten kan være et supplement til eksisterende produktionsteknologier eller erstatte fremstillingsprocesserne. Vores hovedmål omfatter typisk omkostningsoptimering, reduktion af investeret kapital, hurtig og fleksibel levering mv.

Materialer
Forskellige polymerer (ABS, PLA eller Polycarbonat) er i øjeblikket de mest populære materialer, der anvendes i additive produktion. Hvilke polymerer der skal anvendes, afhænger af produktets krav til stivhed, fleksibilitet og overfladeegenskaber.
Additiv fremstilling ved hjælp af metaller er normalt baseret på stål, rustfrit stål, guld, sølv eller titanium. Afhængigt af procesteknologi, kan forbindelser også anvendes.
Mere usædvanlige materialer til 3D-printning dækker både glas (kræver særlig teknologi og proces), chokolade og endda levende væv trykt fra flydende stamceller.
I fremtiden er det svært at se begrænsningerne for anvendelse af additive produktion både hvad angår marked, materialer og produktionsteknologier.
4IMPROVE hjælper med at identificere forretningsområder, hvor ændring af teknologi eller materialesubstitution kan være en løftestang for at komme ind i additiv produktion.

Teknologier
3D-printning er baseret på produkter designet i en CAD-software, som er “oversat”, så printeren kan omdanne dem til bevægelser. Efter at have justeret størrelse og orientering, opbygger printeren gradvist ​​objektet lag for lag (afhængigt af strukturen) typisk i en tykkelse på ca. 0,1 mm.
Generelt er der to typer additiv fremstillingsprocesser:

 • 3D-printning med sintringsproces anvender en laser til opvarmning af printmaterialet lige under dets fulde smeltepunkt. Dette gør materialet flydende nok til at fusionere med det foregående lag og senere størkne som et solidt lag af det printede billede. Fordelen ved sintringsprocessen er muligheden for printning med legeringer.
 • 3D-udskrivning ved fuld smelteproces er, når printmaterialet opvarmes til dets fulde smeltepunkt. Metallegeringer er ikke egnede til fuld smelteproces på grund af forskel i smeltetemperaturer. Fordelen ved fuld smelteproces er en glattere overflade.

4IMPROVE hjælper i en samlet tilgang til additiv produktion, idet man starter med at tilpasse sig fremstillingsstrategier via definerede forretningsprocesser til valg og implementering af passende produktionsteknologi.