Produktionsstrategi‏ ‏

Differentieret anvendelse af produktionsfilosofier giver høj kundetilfredshed og god bundlinje.

Produktionsstrategien klarlægger, hvilke produktionsfilosofier der skal anvendes i produktionen. Ofte kan forskellige filosofier anvendes inden for samme produktion. Eksempelvis anvendes LEAN filosofier i make to stock komponentfremstilling og agil produktionsfilosofi i montageafdelingen, hvor der monteres kundespecifikke varianter.

Differentieret anvendelse af produktionsfilosofier

Resultater:

 • Et produktionssetup, der giver konkurrencefordele
 • Høj reaktionsevne, hvor det er påkrævet
 • Høj produktivitet i den del af værdikæden, hvor det er afgørende
 • Kvalitativ og kvantitativ make or buy beslutningsgrundlag
 • Grundlag for optimering af produktions footprint

Virksomheder oplever, at kravene til deres produktionsapparat forandres, differentieres og måske globaliseres. 4IMPROVE analyserer og identificerer de nuværende produktionsroller og krav, og hjælper med at designe og implementere nye konkurrencedygtige produktionsstrategier.

Produktionen har typisk forskellige roller i forskellige fabrikker og ofte i samme fabrik: fuldskala-, benchmarking-, ramp-up- , prototype- og laboratorieproduktion.

Desuden oplever mange virksomheder en forandring mod ”high mix/ low volume”. En klassisk udfordring er, at leveringsevnen falder, leveringstiden stiger og bundlinjen falder i takt med, at virksomheden vokser både i volumen og i kompleksitet. Ofte fordi, at alle kunder og produktlinjer behandles ens både produktionsmæssigt og systemmæssigt.

Der kan opnås store forbedringer ved at differentiere virksomhedens produktionsfilosofier. Eksempelvis ved placere kundeordre-dekoblingspunkt hensigtsmæssigt, således at produktions-kapabiliteten balanceres med de enkelte kundesegmenters krav og ønsker.

Case | Grundfos | Øger produktiviteten og udskyder investeringer
Case | Hjertecentret | Datadrevet planlægning, reduceret ventetid og historisk lav aflysningsprocent

OEE: Optimering af maskinudnyttelse‏

Forøg kapaciteten, udskyd investeringer og spar omkostninger. 

Forbedring af OEE er et konkurrencedygtigt alternativ til investering i nyt produktionsudstyr, når der er behov for yderligere kapacitet. Optimeringen med OEE-værktøjer sker gennem involvering og træning af medarbejdere. Herved løftes organisationens kompetencer sideløbende med at maskiner optimeres, og forandringerne forankres i organisationen.

Maskinstop betyder tabt output — OEE er svaret!

Resultater:

 • Markante forbedringer i produktionsudstyrets throughput
 • Retvisende faktabaserede målinger og baselines
 • Kompetenceudvikling af medarbejdere
 • Synlighed og etablering af forbedringskultur med afsæt i OEE-målingerne
 • Udskydelse af investeringer

OEE er en performancemåling, der måler produktionsudstyrets effektivitet relativt til det maksimalt opnåelige. Tabt tid opdeles overordnet i kategorier, som illustreret i figuren nedenfor:

Et projektforløb opdeles typisk i følgende fire faser:

 1. Etablering af retvisende måling og baseline
 2. Medarbejderinddragelse f.eks. via kompetenceopbygning
 3. Identifikation af potentialer bl.a. igennem en parato-tilgang
 4. Struktureret etablering af løbende forbedringer

4IMPROVE tilbyder værktøjer til simpel og brugervenlig dataopsamling målrettet analysefasen.

Case | Elopak | Øget OEE opnået gennem fokusering og efteruddannelse

Øget produktivitet‏

Bedre medarbejderperformance ”Work smarter, not harder”.

Typisk går 50% af medarbejdernes arbejdstid med ikke-værdiskabende aktiviteter. Gennem et øget fokus på de ikke-værdiskabende aktiviteter, samt analyse af virksomhedens flow, kan 4IMPROVE erfaringsmæssigt øge virksomhedens produktivitet med 20-30%.

Skab mulighed for forbedret medarbejderperformance

Resultater:

 • Øget output på 20%-30% ved reduktion af ikke-værdiskabende aktiviteter
 • Forbedret koordinering af mennesker, maskiner og materialer
 • Fokuseret planlægning og øget shop-floor ledelse og kontrol
 • Forankring af metoder og fokus på løbende forbedring af disse
 • Styrket kompetence- og beslutningskraft i organisationen

I en gennemsnitsvirksomhed er medarbejderne kun produktive i ca. 50% af arbejdstiden, hvilket primært skyldes at de mangler materialer, venter på en kollega eller venter på omstilling af en maskine.

Erfaringstal fra produktivitetsanalyser:

Et projektforløb opdeles typisk i følgende fire faser:

 1. Analysering af arbejdstidens udnyttelse
 2. Medarbejderinddragelse igennem bl.a. kompetenceopbygning
 3. Identifikation af potentialer bl.a. igennem en parato-tilgang
 4. Struktureret etablering af løbende forbedringer
Case | JELD-WEN Northern Europe | Systematiske forbedringer sparer milioner
Case | Enemærke & Petersen | Potentialeafdækning på Byggefabrikken sparer en million kroner
Case | HiFi-Klubben | Trykprøvning af butiksdriften
Case I Enemærke & Petersen I Produktivitetsprojekt optimerer byggeledelsen og reducerer håndværkernes spildtid

Yield: Materialeudnyttelse

Materialer er typisk den største omkostning og skal udnyttes optimalt.

Udnyttelse af materialer er afgørende for virksomhedens indtjening. Kvalitet, indkøring af maskiner, værktøjer og nesting er blandt de faktorer, som har direkte indflydelse på materialeudnyttelsen i produktionen.

”Enhver bearbejdning er en systematisk destruktion af en god råvare”

En veltilrettelagt produktion transformerer råvaren til færdigvare med mindst mulige svind og færrest mulige svinkeærinder i produktionsforløbet.

Resultater:

 • Reducerede omkostninger til såvel selve råvaren som til forædlingsprocessen
 • Miljøbevidsthed i forhold til udnyttelse af jordens ressourcer
 • Øget output fra virksomhedens samlede produktionskapacitet

Praktisk angrebsvinkel

4IMPROVE skaber et struktureret overblik over kilder til dårlig materialeudnyttelse og gode løsninger:

Analytisk tilgang: Gennemgang af processer, lagre og skrot containere samt data om indkøb, forbrug og scrap er gode kilder til faktabaseret forståelse af muligheder og udfordringer.

Involvering og anskueliggørelse: I tæt samarbejde med medarbejderne identificeres kilder til spild, og indsatsen prioriteres efter væsentlighed. Typisk opstår der erkendelser i forløbet, som ændrer den grundlæggende tænkning i produktionen.

Helhedsorienteret kvalitetsudvikling

‏Udvikling med fokus på kvalitetsoptimering er mere end realisering af kvalitetsmål.

Helhedsorienteret kvalitetsudvikling med vedholdende fokus på performance vil typisk indbefatte overvejelser om produkt- og procesudvikling, procesklargøring og drift samt ledelsessystemer. Det er afgørende at forstå kvalitetsopfattelsen, inden forbedringsarbejdet begynder. 4IMPROVE arbejder indenfor alle gængse discipliner i kvalitetsstyring og -ledelse, og har ligeledes stor erfaring i materialeoptimering med afsæt i Yield/massebalance tilgang.

Kvalitetsudvikling består af såvel proces- som ledelsesmæssig indsats til sikring af kunde- og forretningsorienteret procesperformance

Resultater:

 • Ensartede og stabile processer til sikring af opfyldelse af kundebehov
 • Trænede medarbejdere
 • Forbedret produktkvalitet

Praktisk angrebsvinkel

 • Forretningsorientering: Kvalitetsopgaven anskues helhedsorienteret. Indsatsen skal balanceres, så både kundetilfredshed og overordnede kvalitetsmål prioriteres. “Det skal kunne svare sig”
 • Procesorienteret: Produktkvalitet er resultatet af en række delprocesser, som skal  ledes for at opnå den gode kvalitet.
 • Praktisk tilgang: Kvalitetsledelsesværktøjer kendetegnes ved at være let anvendelige, fremfor teoretisk korrekte. “Det skal fungere i virkeligheden”.
 • Ledelse og fokuserede værktøjer: Indsats og ledelseselementer prioriteres ud fra Pareto-tilgang. Værktøjer tilpasses den pågældende udfordring inden implementering og opfølgning
Case | LINDAB | Færre fejl og større arbejdsglæde

Complexity Management

Skab indsigt i kompleksiteten af dit produktprogram og identificér urentable kunder og produkter

Skiftende markedsbetingelser, differentierede krav til produkter og serviceydelser, øget konkurrence og globalisering er blot nogle af de faktorer, som giver anledning til en stigende kompleksitet i forsyningskæden.

4IMPROVE arbejder med kompleksitet for at øge virksomhedens profitabilitet, uanset om målsætningen er at reducere omkostninger, udnytte kompleksiteten i form af kundetilpassede ydelser/produkter eller prissætningsinitiativer.

Øget profitabilitet gennem målrettet arbejde med forsyningskædens kompleksitet

Resultater:

 • Reducering af kompleksitet ved i højere grad at udnytte standard komponenter og ydelser
 • Overblik over profitabiliteten for produktprogrammer, serviceydelser og kunder
 • Etablering af Factory preferred ydelser, som danner grundlag for differentierede SLA’er
 • Udfasning eller redesign af urentable produkter/ydelser i porteføljen
 • Reduceret kapitalbinding i lagre
 • Skalerbarhed og konfigurerbarhed

Fundamentet for profitabilitet er et overblik over kunder, produkter og ydelser, der tydeligt viser, hvor der skabes og tabes indtjening. Valg af forbedringsmetoder afhænger af forholdet mellem profitabilitet og kompleksitet i den enkelte serviceydelse eller produktfamilie. Det kan eksempelvis være:

 • Behov for produktsimplificering i form af standardisering
 • Konsolidering af leverandører
 • Prisfastsættelse der tager hensyn til kompleksitet.

Virksomhedens omkostningsniveau korrelerer direkte med forsyningskædens kompleksitet. Complexity Management er derfor en direkte vej til en markant stigning i indtjening. 4IMPROVE har solid erfaring inden for: simplificering af styringsopgave/-systemer, redesign af produktportefølje (modulbaseret tilgang), etablering af produktkonfigurator, intelligent sanering af produktprogram m.v.

Case | DOT | Klarhed over omkostninger gav basis for profitabel vækst

Mød vores specialister

Production & Distribution

Ernst Kildegaard
Senior Management Consultant
+45 40 42 48 40
ek@4improve.dk

Ruben Sørensen
Management Consultant
+45 25 72 36 25
rs@4improve.dk

Thomas Brams
Senior Management Consultant
+45 22 63 68 22
tb@4improve.dk

Jens Arvad Johansen
Senior Management Consultant
+45 40 42 45 50
jaj@4improve.dk

Jørgen Nørmølle
Partner
+45 40 36 44 30
jn@4improve.dk

Mathias Juul Pedersen
Management Consultant
+45 21 82 68 21
mp@4improve.dk

John Johansen
Partner Emeritus
+45 51 20 41 97
jj@4improve.dk

Nis Kampp
Director
+45 22 10 08 22
nk@4improve.dk

Erik Gärtner
Senior Management Consultant
+45 28 45 10 18
eg@4improve.dk

Bo Dencker
Managing Partner
+45 40 75 39 99
bd@4improve.dk

Thomas Thiel
Senior Management Consultant
+45 23 43 29 50
tht@4improve.dk

Brian Vangsgaard
Senior Management Consultant
+45 20 60 75 88
bbv@4improve.dk

Svend Aage Hansen
Independent Contractor
+45 23 21 36 32
sah@4improve.dk

Mathias Juhl
Independent Contractor
+45 30 26 22 02
mtj@4improve.dk

Bo Wang
Independent Contractor
+45 51 51 76 78
bwa@4improve.dk