Production & Distribution2018-09-05T14:13:55+00:00

Produktivitet

‏ ‏

“Få mere ud af mindre”

Kundernes krav er konstant stigende i retning af bedre og mere individualiserede produkter og ydelser, kortere leveringstid og samtidig en kontinuerligt faldende pris.

Produktivitets- og omkostningsfokus er derfor mere end nogensinde en nødvendighed for at være en proaktiv og konkurrencedygtig deltager i fremtidens globale værdikæder.

4IMPROVE ser produktivitet i en 4 +1 kontekst, hvor den traditionelle produktivitetsvinkel på medarbejdere, maskiner og materialer suppleres med et yderligere fokus på produktivitet i virksomhedens processer.

Som det femte og mere selvstændige element har 4IMPROVE gennem mere end 10 år udviklet, gennemprøvet og forfinet en metode til at identificere, dokumentere og målsætte potentialerne med afsæt i den enkelte virksomhed og mulighederne på hver af de fire foregående fokusområder.

Vores tilgang sikrer værdiskabende forandringer med varig effekt for virksomheden. Dette opnås ved at kombinere:

 • En realistisk, dokumenteret og prioriteret potentialeafdækning
 • En velafprøvet ”forandringsmotor”, der sikrer forankrede løsninger
 • En Change Management tilgang, der udover at fokusere på resultatskabelse, også tager hensyn til opbygningen af strukturelle forbedringer og nødvendige forskelle i forandringsmotoren grundet eventuelle kulturelle forskelle

4IMPROVE har veldefinerede værktøjer og stor erfaring med optimering af produktiviteten indenfor:

Materialer – ”et kig i containeren kan vise vejen”

Matrialeudnyttelse / Yield:

Vi fokuserer på optimering af indgående materialer, der konverteres til produkter indenfor kvalitetsspecifikationerne. Afhængig af branche, har denne disciplin typisk ikke det største fokus i Vesteuropa, til trods for store potentielle besparelser.

Yield Safari:

Vi har gode erfaringer med at involvere virksomhedens medarbejdere i identifikation og udfordring af alle former for materialespild gennem det interne flow (råvarespild, opstartsspild, bearbejdningsspild, ukurans, transport- og håndteringsskader m.v.).

Stykliste optimering:

Afhængig af branche er det vores erfaring, at en udfordring af styklistens sammensætning kan være en væsentlig driver til optimering af materialeudnyttelsen. Typisk vil processen lede hen mod yderligere optimering gennem fokusering på teknologivalg, råvareindkøb og materialefremskaffelsesprocessen.

Maskiner – ”hvor værdien skabes” 

Maskinudnyttelse (OEE):

Til måling og optimering af maskinudnyttelse anvender 4IMPROVE en teori, der udtrykker produktionsudstyrets effektivitet relativt til det maksimalt opnåelige.

KPI’en er sammensat af tre elementer:

 • Availability (oppetid): hvor stor en del af tiden, der rent faktisk produceres
 • Performance (effektivitet): outputtet fra maskinen i den produktive andel af tiden relativt til det maksimalt opnåelige
 • Quality (kvalitet): hvor stor en del af produktionen, der lever op til de specificerede krav til komponenten eller produktet

Vedligeholdelse:

Availability hænger nøje sammen med produktionsudstyrets pålidelighed, derfor sikrer vi en optimering af samspillet mellem virksomhedens vedligeholdelsesfunktion og teknisk afdeling.

Omstillingsoptimering:

Et væsentligt tab af maskinudnyttelse ses typisk i op- og omstillinger. Vi anvender værktøjer og elementer fra SMED-tænkningen i den typiske optimering.

Maskineffektivitet

De største potentialer i optimering af maskineffektiviteten ses ofte i udfordringen af maskinernes produktionshastighed. Indsigt i og fokusering på NPC (Name Plate Capacity) vil typisk sætte helt nye grænser for krav til maskinernes output.

Kvalitet:

Vores tilgang til kvalitetsdimensionen i produktivitetssammenhæng medfører typisk en opdeling i sikring af maskinernes kapabilitet, og fokusering på instruktion og hjælpemidler til optimal opstilling af produktionsanlæggene.

Mennesker – ”vores vigtigste ressource”

Produktivitetsscreening:

Screeningen er ét af 4IMPROVEs værktøjer til italesættelse af de ikke værdiskabende aktiviteter i produktionen og til at inspirere til forbedringer. Typisk kan der realiseres potentialer på 20-30%.

Vores erfaringer indikerer, at kun ca. halvdelen af den tilgængelige tid i produktionen anvendes på aktiviteter, der skaber værdi for kunderne.

Arbejdstidsoptimering:

Vi kortlægger, hvor stor en del af de betalte timer, der direkte medgår til produktion og optimerer med et ”udefra og ind” perspektiv.

Effektivitetsoptimering:

Med afsæt i den produktive andel af arbejdstiden, arbejder 4IMPROVE dels med at sikre optimale muligheder for udnyttelse af arbejdstiden, dels med at optimere eksempelvis instruktionsgrundlag og implementering af metoder til medarbejderinvolveret problemløsning.

Kompetencer:

4IMPROVE arbejder struktureret med kortlægning og udvikling af virksomhedens medarbejderkompetencer. Med afsæt i den enkelte virksomheds behov, opbygger og afvikler vi målrettede kompetenceudviklingsforløb, der sikrer fleksibilitets- og produktivitetsforbedringer.

Løbende forbedringer:

4IMPROVE arbejder med alle facetter i virksomhedens rejse mod en etableret kultur, der er baseret på løbende forbedringer. Vores bidrag kan bestå i etablering af effektive teams, implementering af tavlemøder, systematiske værktøjer til identifikation, prioritering og/eller løsning af forbedringspotentialer. 

Processer – “undgå silotænkning”

Process mapping:

Med proceskortlægning og optimering sikrer vi synergi og modvirker suboptimering. På tværs af virksomhedens organisation, identificerer vi mulige forbedringer med afsæt i etablering af en smidig, hurtig og kvalitetssikret proces. Spildet i processerne kan være vidt forskellige kombinationer af gennemløbstid, ressourcetræk, fejlproduktion, kvalitetsmangler der ikke opfattes som fejl, økonomiske uhensigtsmæssigheder etc.

Best practise / Benchmark:

Benchmarking og identifikation af best practice anvendes med fordel ved sideløbende processer, eller når flere medarbejder arbejder med den samme proces. Med afsæt i vores mange års erfaringer udvikler vi de mest optimale fremtidige processer, der efterfølgende udrulles på tværs af organisationen.

Styringskoncept / planlægning:

I et udvidet samarbejde med organisationen og på tværs af virksomhedens processer, designer og implementerer vi produktionsstyringskoncepter, der med et holistisk afsæt, optimerer styringen ud fra en optimal kombination af bl.a. aftræksmønstre, planlægningspunkter, lagerplacering og-dimensionering, pull/push produktion og planlægningsmetodikker.

Modularisering:

Mange virksomheder oplever, at kompleksiteten stiger som følge af flere produkter i programmet. Kombinationen af flere produktlanceringer og kundernes ønske om kundetilpasning medfører, at antallet af produkter øges.

Modularisering kan imødekomme kundernes ønske om kundetilpassede produkter, uden at seriestørrelserne på den bagvedliggende produktion bliver så små, at det går ud over rentabiliteten. 4IMPROVE anvender modularisering som en metode til at balancere markedskrav, produktprogram, produktionskrav og omkostningsoptimering.

Make/Buy:

4IMPROVEs tilgang til Make or Buy-opgaver er baseret på de strategiske kernekompetencer og fokuserer på grundig dataanalyse i realtid samt identifikation af de reelle falde-bort-omkostninger. Kombinationen af en faktabaseret tilgang og “sanity check” modvirker beslutninger baseret på “Funny Money”, som aldrig kan realiseres.

Kvalitetsledelse:

Kvalitetsledelse er de seneste årtier gået fra at være en differentieringsparameter til at være en qualifier og en basal forudsætning. Ikke desto mindre er kvalitetsudvikling en kontinuerlig disciplin. 4IMPROVEs kompetencer på kvalitetsområdet spænder fra ”Plug the hole”-tilgang, hvor kvalitetssvigt bremses internt i virksomheden og årsagerne identificeres og elimineres, til implementering af certificerbare kvalitetsledelseselementer.

Potentialetjek – ”Temperaturmåling af din virksomhed” 

Arbejdsmetode:

Et typisk potentialetjek indeholder mere end fokusområderne for produktivitet (medarbejdere, maskiner, materialer og processer). Det identificerer potentialer indenfor områderne intern logistik (styringskoncept, planlægning, lagre, anvendelse af IT-systemer etc.) og ekstern logistik (sourcing, supplier set-up, servicekoncept og forretningsmodel).

Resultatet af et potentialetjek er et samlet overblik over optimeringsmuligheder, en vurdering af de økonomiske konsekvenser samt en bølgeplan for realisering

I nedenstående uddybes produktivitetselementerne.

Top down:

En indledende analyse af virksomhedens regnskaber, KPI’er, organisering, rapporteringsstruktur og benchmarking (hvor det er muligt) i forhold til 4IMPROVEs erfaringer.

Udefra-ind:

Udefra-ind analyser beskriver virksomhedens kontakt med sin nære omverden, eksempelvis sourcing og leverandørporteføljer, produktkvalitet og kundereklamationer, medarbejderproduktivitet (trin 1), materialeudnyttelse (gennem massebalance hvor dette er muligt) etc.

Indefra – ud:

Indefra-ud analyser beskriver og analyserer produktivitetspotentialerne med afsæt i virksomhedens interne forhold.  Disse analyser er typisk en blanding af observationer og dataanalyser, og kunne eksempelvis bestå af:

 • OEE-observationer / OEE-analyser / OEE-tilgang på virksomhedens nøglemaskiner
 • Produktivitetsscreening af medarbejderne
 • Observeret materialespild og potentielle forbedringer heraf
 • Lagerobservationer og ukurans
Case | Jeld-Wen | Systematiske forbedringer sparer millioner
Case | HiFi-Klubben | Trykprøvning af butiksdriften
Case | Lindab | Færre fejl og større arbejdsglæde
Case | COOP | Fra oceaner af data og ingen svar til faktabaseret planlægning
Case | Elopak | Øget OEE opnået gennem fokusering og efteruddannelse

Digitaliseret produktion

‏ ‏

”Forretningsudvikling gennem morgendagens teknologi”

Når kun dele af virksomhedernes processer er digitaliseret, forringes mulighederne for at træffe korrekte strategiske og operationelle beslutninger. Øget digitalisering understøtter og styrker virksomhedens beslutningsgrundlag og forbedrer konkurrenceevnen ved at opsamle informationer i realtid og modellere beslutninger til optimering af processerne.

Hvad er morgendagens udfordringer og muligheder?

Virksomheder oplever, at kunderne har øgede forventninger til nye produkter, produktvarianter, kort leveringstid og små ordrestørrelser. Den øgede kompleksitet kræver en ny adræthed, tilpasningsevne og ensretning i virksomhedernes processer. Et afgørende konkurrenceparameter er virksomhedernes evne til at omsætte nye muligheder til praksis. Dette kræver nye kompetencer. Undersøgelser viser, at netop manglende interne kompetencer er en hæmsko, når muligheder skal omsættes til handling – dette gælder især udnyttelse af digitaliseringsmulighederne. Udviklingen indenfor digitalisering sker med en voldsom hastighed, og hos 4IMPROVE ser vi for nuværende digitalisering fra disse vinkler:

 • Digital udviklingsplan
 • Fysisk og digitalt vareflow
 • Synkroniseret produktion og forsyningskæde
 • Automatisering og kompetencer

Interessante forretningsmuligheder og fremtidige krav er naturligvis individuelle fra virksomhed til virksomhed, men at påbegynde digitaliseringsrejsen er et naturligt adgangskort til fremtiden.

Digital udviklingsplan

I en verden med øget turbulens, er det nødvendigt at produktionens strategiske rolle er klart defineret. Det er essentielt, at virksomhedens ledelse påtager sig ejerskab for udviklingen både på kort og lang bane. Ofte mangler virksomheder dog at tænke digitaliseringsmuligheder ind i en strategisk forretningsmæssig kontekst, og ofte arbejdes der med afgrænsede systemer, personlige Excel ark og manuelle registreringer.

Vi udfører en komplet assessment af virksomhedens digitale struktur, og gør den operationel i en digital udviklingsplan.

Den digitale udviklingsplan sikrer, at virksomhedens digitaliseringsmuligheder omsætte til reel forretningsværdi.

Fysisk og digitalt vareflow

Vi har udviklet et Digitized Value Stream Map, som danner grundlag for en kortlægning og potentialeafklaring af virksomhedens muligheder indenfor fysisk og digitalt vareflow.

For at opnå fuld udnyttelse og transparens i virksomhedens processer og datakilder, arbejder vi altid på at koble elektronisk datafangst med et Business Intelligence værktøj, så virksomheden kan prioritere indsatser og træffe faktabaseret beslutninger.

Hos 4IMPROVE skal virksomhedernes muligheder indenfor digitalisering altid konverteres til reel forretningsværdi.

Elementer af fysisk og digitalt informationsflow kunne være:

 • Elektronisk datafangst
 • Automatiseret Business Intelligence / KPI rapportering
 • Datadrevne løbende forbedringer

Synkroniseret produktion og forsyningskæde

Gennem en lang årrække, har 4IMPROVE har skabt vedvarende resultater i en lang række virksomheder, hvor virksomhedernes udvikling understøttes af en systemintegration mellem produktion og den øvrige forsyningskæde. Synkroniseringen sker med udgangspunkt i en klar strategisk retning samt høj transparens i virksomhedens processer og datakilder.

Elementer af synkroniseret produktion og forsyningskæde kunne være:

 • Vendor Managed Inventory
 • Anvendelse af online salgsdata til planlægning og distribution
 • Produktkonfigurering ved ordretidspunkt

Øget systemintegration giver unikke fordele ved at øge forudsigeligheden og prioritere indsatser. Ofte har virksomheder dog brug for hjælp til at indfri det fulde potentiale, da øget systemintegration giver unikke muligheder for at optimere de eksisterende forretningsprocesser til synkronisering mellem produktion og forsyningskæde.

Automatisering og kompetencer

Vi oplever en stor interesse for øget automatisering i kundernes produktion. Automatisering er mere end anskaffelse af robotter. 4IMPROVE tager udgangspunkt i en forretningsmæssig vinkel, der sikrer en uvildig rådgivning ved indkøb af automatiseringsudstyr og fremtidigt procesflow. Vi mener, at virksomhedernes muligheder indenfor automatisering altid skal konverteres til reel forretningsværdi, og dette kræver et fokus på virksomhedens forretningsmodel, interne kompetencer, træning og de eksisterende forretningsprocesser.

Automatisering skal ikke kun understøtte de eksisterende processer, men også være en katalysator til forandring. Elementer i forhold til automatisering og kompetencer:

 • Virksomhedens forretningsmodel
 • Interne kompetencer
 • Træning
 • Forretningsprocesser
 • Business Intelligence
Case | Borg Automotive

Dynamic footprint

‏ ‏

I fremtiden vil kravene til virksomhedernes leveringer til markederne ændres endnu hurtigere. Fastlæggelse af nye konkurrencedygtige footprints, defineret af markeder, omkostninger, teknologi mv, er evident for virksomhederne. Mange virksomheder undervurderer vanskelighederne ved at overføre eller etablere produktions- og distributionscentre, og går dermed glip af de forventede fordele. 4IMPROVE tilbyder kompetent rådgivning i beslutningsprocessen og erfarne konsulenter til at udføre overførslen.

Optimering af produktions (og lager) footprints er en kompleks proces, hvor mange elementer skal tages i betragtning. For at opdele processen, arbejder vi med tre trin til en ny implementering af footprints:

 • Beslutningsprocessen
 • Tre ting: Planlæg, planlæg, planlæg
 • Implementering

Nedenfor er en beskrivelse af de enkelte trin, og hvordan vi ser en fuld implementering af en ny produktion / lageropstilling.
Processen til beslutning
Ledelsen skal definere det overordnede mål for en beslutningsproces, som typisk vil omfatte:
• Succeskriterierne for det nye set-up
• Gennemgang af forretningsmodellen
• Køreplan for produkter og kunder
• Begrænsninger (udnyttelse af aktiver, processens hastighed, engangspris osv.)

Vi indsamler data relateret til virksomheden og økonomiske resultater:

• Virksomhedskrav og rentabilitet
• Produktions- og lagerkapacitet og rentabilitet
• Indkøbs- og make/buy muligheder
• Implementeringsomkostninger / afsluttende omkostninger
• Opbevaring og distribution.

Baseret på disse oplysninger, skaber vi et scenario baseret på greenfield thinking, efterfulgt af en mere pragmatisk,  løsningsorienteret konklusion med hastigheds- og omkostningsbegrænsninger.
Vi har fokus på fastholdelse af gode kunder, og virksomhedens fremtidige muligheder for at tage det næste skridt (og medtage de samlede omkostninger til den nye opsætning). Der er høje omkostninger involveret i en ny opsætning, så risikostyring er afgørende fra processens start.

Planlæg, planlæg, planlæg
Når planen er godkendt og en god proces med interessenterne har sikret forankring af beslutningen, begynder processen med at udarbejde en grundig plan. Emner der skal planlægges:
• Salgstransportplan
• Leverandørplan
• Kapacitet og nedløbsmodel
• Milepælsplanlægning (tidsplan og rækkefølge)
• Plan for omstrukturering af arbejdsstyrken
• Kommunikationsplan
• Finansiel model

Det kan anbefales at forenkle opsætningen før overførslen, samt at have en smule ekstra kapacitet til at håndtere det uforudsete.

Implementering
Annoncering af planen er point of no return. Nu skal virksomheden arbejde tæt sammen med sin kunde og sine medarbejdere for at skabe tillid til planen og processen. Kommunikation er typisk en undervurderet opgave i denne type projekter.
Overførselsprojekter er komplekse, og det anbefales ikke at ændre i planen, når først projektet er i gang, fordi risikoen for at gå glip af eller mislykkes øges dramatisk, når man er under pres.

Sidst men ikke mindst: Hvis planen er skabt på baggrund af ønsketænkning, vil det være synligt for alle! Hvis risiko er formindsket og planen er udført korrekt, opnår man fordelene.

Produktions- & Distributionsstrategi

Produktion i en strategisk kontekst. Svaret på det strategiske “Hvordan”

Vi hjælper med at definere virksomhedens produktions- og lagerstrategi, så de forretningsmæssige ambitioner lykkes. Virksomhedens mission og forretningsmæssige ambitioner gennemføres ved at levere produkter og tjenester og opfylde bestemte succeskriterier. Den daglige drift fuldfører forretningsmodellen ved at afspejle den kommercielle ambition i fysiske strukturer og handlinger.

Produktionsstrategien skal behandle centrale elementer som: Roller, teknologi, right-shoring og kompetencer. Substrategier for nøgleområder skal tilpasses og integreres i en robust og sammenhængende strategi for produktion og oplagring.

Roller

Strukturering baseret på operationelle opgaver.
Produktionsfunktionen kan udføre forskellige roller, der på forskellige måder forbinder produktionen med andre funktioner i virksomheden. Vi analyserer og identificerer de nuværende produktionsroller, og hjælper med at designe og implementere nye konkurrencedygtige produktionsroller.

 • Fuldskala produktion: Sikre at produktionen opfylder markedets krav til kvalitet, tid, omkostninger og fleksibilitet
 • Benchmarking produktion: Formålet er at opretholde en tilstrækkelig produktion til at opbygge viden om kvalitet, omkostningsstrukturer og evnen til at specificere og udvikle global sourcing
 • Ramp-up produktion: Sikrer omkostningseffektive time-to-market-processer og robuste, skalerbare løsninger. Men kræver tæt samspil mellem produktion, produktudvikling og salg
 • Prototypeproduktion: Kræver tæt samspil mellem produktion, produktudvikling, salg og indkøb for at udvikle og realisere nye prototyper
 • Laboratorieproduktion: Kræver tæt samspil mellem produktion og R&D for at udvikle og afprøve nye processer, materialer og/eller teknologier.

Teknologi

Fusionering af mekaniske og digitale muligheder
Forretningsmodellen styrkes, når arkitekturen bag teknologi og digitaliseringsudvikling defineres. I fremtiden vil produktionsapparater ikke kun have flere fysiske kapaciteter, men vil samarbejde med digitale teknologier. Det teknologiske vejkort skal balancere CAPEX og OPEX support plus de definerede succesfaktorer, og nivellere tekniske evner med menneskelige kompetencer. Planlægning af investeringer skal respektere den forventede udvikling i regionale lønomkostninger og den forventede teknologiske udvikling.

Right-shoring

Kunsten at producerer på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt
Right-shoring betegner den rette balance mellem at flytte produktionen ud eller tilbage, eller reshore den til et andet sted. Right-shoring er af strategisk betydning på grund af ustabile, usikre, komplekse og uklare forretningsmiljøer, national ustabilitet og andre risikofaktorer – eller ønsker fra markedet om lokalt indhold.
Vigtige aspekter i en produktionsstrategi er:

 • Producere eller købe
 • Outsourcing
 • Offshoring
 • Insourcing
 • Back-shoring
 • Reshoring
 • Lokaliseringsstrategier

Vi analyserer den nuværende produktionsopsætning og designer og implementerer nye konkurrencedygtige produktionsspor, der understøtter virksomhedens strategi.

Kompetencer

Det vigtigste aktiv i enhver virksomhed
Den menneskelige faktor er selvsagt grundlaget for at kunne drive og udvikle den daglige drift. Interne og eksterne krav, færdigheder og kompetencer samt kulturelle aspekter er alle anliggender, der skal adresseres.
I vurderingen af organisatoriske og personlige muligheder set i sammenhæng med footprint og rolle, skal følgende faktorer overvejes:

 • CSR
 • Kultur
 • Lønudvikling (omkostning)
 • Nationale niveau for analfabetisme (kompetenceniveau)
 • 3DCE (3D Concurrent Engineering)
 • Politisk stabilitet

Additiv Produktion

‏ ‏

Additiv produktion, også kendt som 3D-print, er “det nye sort” i industriel produktion

Det er svært at se et område inden for produktionsteknologi, hvor tingene udvikler sig hurtigere end i additiv produktion. Man producerer ved at tilføje materiale i stedet for at fjerne det – lag for lag opbygges processen af smeltet materiale i en solid struktur baseret på en CAD-model.
De typiske områder af additiv produktion er ændret fra at være prototyper til at omfatte dele med høj kompleksitetsgeometrier og produktion af små batchstørrelser.
Udover at fjerne nogle af de traditionelle produktionsbetingelser fra design og produktionsprocessen, har teknologien også introduceret varierede materialer som SLS-Nylon, karbonfiber, forstærket metal og højdefinerede harpikser.
Additiv produktionsteknologi kan (afhængigt af det fysiske produkt) være omkostningseffektivt på grund af:

• Reduceret materialeforbrug (tilføjelse i stedet for fjernelse af materiale).
• Reduceret efterspørgsel efter forskellige specialmaskiner (typisk jo mere specialiserede, jo mindre anvendte).
• Reducerede omkostninger ved egen bearbejdning
• Nemmere Plug & Play-produktion eliminerer behovet for store reservedelslagre.
• En super agil værdikæde uden at risikere hverken pris eller kvalitet.

4IMPROVE hjælper med at identificere potentielle områder, hvor fokusering på additiv produktion kan være en disrupter i forretningsudviklingen.

Udnyttelsesområder

I 1980’erne blev additiv produktion fortrinsvist anvendt i hurtige prototyper, produktioner med lav volumen og opstilling af modeller til illustrative formål.
I dag anvendes additiv produktion i områder, hvor nedetid resulterer i betydelige økonomiske tab. I andre tilfælde kan en global fordeling af aktiver udløse en undersøgelse af fordelene ved additiv produktion.

Dette kan være, men er ikke begrænset til, følgende industrier:
• Luftfart
• Olie & Gas
• Forsendelse
• Forsvar
• Service- og reservedelsvirksomheder

Produktionsteknologier og materialer udvikler sig så hurtigt, at der hele tiden opstår nye områder for anvendelse af additiv produktion.
4IMPROVE hjælper med at identificere områder, hvor additiv produktion enten kan være et supplement til eksisterende produktionsteknologier eller erstatte fremstillingsprocesserne. Vores hovedmål omfatter omkostningsoptimering, reduktion af investeret kapital, hurtig og fleksibel levering mv.

Materialer
Forskellige polymerer (ABS, PLA eller Polycarbonat) er i øjeblikket de mest populære materialer i additive produktion. Hvilke polymerer der skal anvendes, afhænger af produktets krav til stivhed, fleksibilitet og overfladeegenskaber.
Additiv fremstilling ved hjælp af metaller er normalt baseret på stål, rustfrit stål, guld, sølv eller titanium. Afhængigt af procesteknologi, kan forbindelser også anvendes.
Mere usædvanlige materialer til 3D-printning dækker både glas (kræver særlig teknologi og proces), chokolade og endda levende væv trykt fra flydende stamceller.
I fremtiden er det svært at se begrænsningerne for anvendelse af additive produktion, både hvad angår marked, materialer og produktionsteknologier.
Vi hjælper virksomheder med at identificere forretningsområder, hvor ændring af teknologi eller materialesubstitution kan være en løftestang for at komme ind i additiv produktion.

Teknologier
3D-printning er baseret på produkter designet i en CAD-software, som er “oversat”, så printeren kan omdanne dem til bevægelser. Efter at have justeret størrelse og orientering, opbygger printeren gradvist ​​objektet lag for lag (afhængigt af strukturen) typisk i en tykkelse på ca. 0,1 mm.
Generelt er der to typer additiv fremstillingsprocesser:

 • 3D-printning med sintringsproces anvender en laser til opvarmning af printmaterialet lige under dets fulde smeltepunkt. Dette gør materialet flydende nok til at fusionere med det foregående lag, og senere størkne som et solidt lag af det printede billede. Fordelen ved sintringsprocessen er muligheden for printning med legeringer.
 • 3D-udskrivning ved fuld smelteproces er, når printmaterialet opvarmes til dets fulde smeltepunkt. Metallegeringer er ikke egnede til fuld smelteproces på grund af forskel i smeltetemperaturer. Fordelen ved fuld smelteproces er en glattere overflade.

Vores samlede tilgang til additiv produktion begynder med at tilpasse sig fremstillingsstrategier via definerede forretningsprocesser til valg og implementering af passende produktionsteknologi.

Mød vores specialister

Production & Distribution

Ernst Kildegaard
Senior Management Consultant
+45 40 42 48 40
ek@4improve.dk

Ruben Sørensen
Management Consultant
+45 25 72 36 25
rs@4improve.dk

Thomas Brams
Senior Management Consultant
+45 22 63 68 22
tb@4improve.dk

Jens Arvad Johansen
Senior Management Consultant
+45 40 42 45 50
jaj@4improve.dk

Jørgen Nørmølle
Partner
+45 40 36 44 30
jn@4improve.dk

Mathias Juul Pedersen
Management Consultant
+45 21 82 68 21
mp@4improve.dk

John Johansen
Partner Emeritus
+45 51 20 41 97
jj@4improve.dk

Nis Kampp
Director
+45 22 10 08 22
nk@4improve.dk

Erik Gärtner
Senior Management Consultant
+45 28 45 10 18
eg@4improve.dk

Bo Dencker
Managing Partner
+45 40 75 39 99
bd@4improve.dk

Paw Blanner Kiel
Management Consultant
+45 40 33 35 00
pbk@4improve.dk

Thomas Thiel
Senior Management Consultant
+45 23 43 29 50
tht@4improve.dk