Category management

Faktabaseret, systematisk og analytisk indkøbstilgang, hvor værdien af hele forsyningskæden udnyttes.

Category management er et strategisk mindset, hvor teams arbejder sammen om fælles strategiske mål med entydige prioriteringer og interaktioner afstemt mellem virksomhedens afdelinger og leverandørmarkedet.

4IMPROVE er af den overbevisning, at en tværorganisatorisk, systematisk tilgang baseret på analyse af fakta sikrer virksomheden de laveste totalomkostninger og største konkurrencemæssige fordele – både på kort og lang sigt.

Man bør ikke undervurdere effekten af at arbejde metodisk med Sourcing & Procurement

Resultater:

 • Klar ledelsesmæssig retning skabt gennem faktabaseret gennemsigtighed
 • Et effektivt indkøbs set-up supporteret af en professionel værktøjskasse
 • Optimering af virksomhedens værdi ved at kunne udnytte hele forsyningskæden på lang sigt og samtidig høste kortsigtede besparelser
 • Fuld screening af organisatoriske kompetencer
 • Flytte fokus fra operationelt indkøb til strategisk fokus på totalomkostninger
 • Implementering af udbudsprocesser

Indkøbsafdelinger har ofte travlt og må prioritere indsatsområderne benhårdt, men bruges ressourcerne effektivt? Understøttes den strategiske retning gennem en analyse af datagrundlaget og er de rigtige interessenter involveret i at skabe de bedste resultater?

4IMPROVE er af den overbevisning, at en tværorganisatorisk systematisk tilgang baseret på analyse af fakta sikrer virksomheden de laveste totalomkostninger – både på kort og lang sigt.

Category management er et strategisk mindset, der bygger på at teams arbejder sammen for fælles strategiske mål, med entydige prioriteringer og interaktioner afstemt mellem virksomhedens afdelinger eksempelvis R&D, Kvalitet og Procurement.

4IMPROVE understøtter organisationens fokus på at:

 • Skabe langsigtet værdi i leverandørrelationerne og etablere samarbejde om nye services og innovation
 • Reducere risici, sikre det optimale kvalitetsniveau og levere høj performance
 • Etablere teknologi roadmaps som sikrer virksomheden konkurrencemæssige fordele på kort og lang sigt.

BI & Performance mangement

Gennemsigtighed understøtter målopfyldelse kontinuerligt, effektivt og virkningsfuldt.

Procurement data omsættes til viden og indsigt i en intuitiv, letforståelig standardløsning, fordi Power BI-løsninger skaber størst, vedvarende værdi for virksomheden, når vi etablerer en standardløsning, som virksomheden selv kan videreudvikle.

Vores erfarne BI-konsulenter inddrager organisationen i:

 • Fastlæggelsen af KPI’er
 • Synliggørelse af fremdrift
 • Implementering af en standardløsning
 • Forankring af løsningen.

Resultater:

 • Digital gennemsigtighed og visuelt overblik over fastlagte KPI’er indenfor bl.a. omsætning, besparelser, kategorier og porteføljestyring
 • Ejerskab og fuld dokumentation for de udarbejdede løsninger
 • En veldokumenteret ”Center of excellence” løsning, baseret på standard-værktøjer
 • Involvering af organisationen i fastlæggelse af målepunkter
 • Kontinuerlige målinger af intern og ekstern performance
 • Frigivelse af ressourcer fra validering af indsamlede data
 • Veldokumenteret grundlag til at træffe ledelsesmæssige beslutninger

De fleste virksomheder har store mængder data, men formår virksomheden selv at omsætte disse til viden?

I 4IMPROVE har vi indgående erfaring med at omsætte virksomhedens aktuelle performance til let forståelige målinger på et solidt datadrevet beslutningsgrundlag.

Power BI-løsninger skaber størst, vedvarende værdi for virksomheden, når vi etablerer en standardløsning, som virksomheden selv kan videreudvikle.

Et struktureret forløb kortlægger mængden af tilgængelige data, og vores erfarne BI-konsulenter inddrager organisationen i:

 • Fastlæggelse af de strategiske, taktiske og operationelle Key Performance Indikators, der understøtter virksomhedens målsætninger
 • Synliggørelse af status og fremdrift
 • Implementering af standardløsningen, så den visuelt indfrier virksomhedens interessenters behov
 • Forankring i organisationen via uddannelse og involvering

Case | HMF Group | Assessment and training courses raise competences and provide procurement savings
Case | Kamstrup | Sourcingprojekter og træningsforløb i strategisk indkøb medfører uventede store besparelser
Case | Borg Automotive | Transportoptimering og digitalisering giver vækstvirksomhed en årlig millionbesparelse

Procurement excellence

Fokus på tværfunktionelle indkøbskompetencer og organisatorisk indsigt.

Hands-on træningsprogram baseret på Action Learning konceptet. Med udgangspunkt i virksomhedens specifikke behov, fokuserer programmet på tværorganisatorisk træning i:

 • Category Management
 • Forhandling
 • Supplier Management.

Kompetenceudvikling der forbedrer virksomhedens top- og bundlinje.

Resultater:

 • Afstemme og perspektivere teamets forståelse og værdi af tværfunktionelt samarbejde
 • Foretage analyser med henblik på at etablere faktabaseret strategi og beslutninger
 • Introduktion til omfattende metodisk værktøjskasse
 • Varetage tværfunktionel leverandørudvælgelse
 • Gennemføre af løbende forbedringer
 • Etablere grundlag for nyt teamsamarbejde & dynamik
 • Skabe øget værdi gennem udvikling af professionelle kompetencer

Træningen tager udgangspunkt i den specifikke virksomheds behov, så den er tilpasset virksomhedens strategi og de organisatoriske kompetencegabs, der er identificeret.

I 4IMPROVE tror vi på effekten af Action Learning!

Action Learning er en dialogbaseret læringsmetode og undervisningsform. Udgangspunktet er en trinvis cyklus, hvor læringsmetoden aktivt engagerer deltagerne i at reflektere og anvende teori, viden og begreber i konkrete oplevelser for at opnå det bedst mulige kompetenceløft. Træningskonceptet tager højde for at indkøbsekspertise kræver forskellige kompetencer afhængigt af, om man arbejder med Category Management, Forhandling eller Supplier Management.

Ud over de funktionelle kompetencer, udvikles organisationens evne til at se nye perspektiver i organisatorisk samarbejde – på tværs af såvel organisationen som forsyningskæden.

Case | HMF Group | Assessment og træningsforløb skaber kompetenceløft og indkøbsbesparelser

Strategi og transformation

Vedholdende transformation af indkøbsfunktionens indsatsområder

En strategi er værdiløs, hvis den ikke udleves. I mange tilfælde bruger organisationen flere ressourcer på at udarbejde strategier end på at effektuere dem. Strategierne ender som tomme hensigtserklæringer og transformationsprocesserne går i stå. 4IMPROVE kan dokumentere sammenhæng  mellem resultatskabelse og evnen til at udvikle og eksekvere holistiske indkøbsstrategier.

Resultater:

 • En klar retning, en vellykket transformation og en sikker eksekvering
 • Indkøbsstrategien understøtter virksomhedens overordnede strategi
 • Identificering af de kundekrav, der skal transformeres til leverandørkrav
 • Fastlæggelse af kriterier for den fremtidige leverandørportefølje
 • Identificering kompetencer der skal fastholdes og udvikles for at matche indkøbsstrategien
 • Udvikling, forbedring og forankring af processer i en sikker eksekvering
 • Strategi for indkøbs interaktion med den øvrige organisation for at sikre resultater

“Resultater kan ikke planlægges … præstationer kan!” Lars H. Nielsen, Vinderkultur, 2011

En stærk indkøbsstrategi er indarbejdet i indkøbsfunktionens arbejde, afstemt med virksomhedens overordnede strategi og ikke mindst afstemt med aktiviteter i virksomhedens andre funktionsområder.

Er virksomheden i vækst? Bløder den? Står den overfor en fusion eller har den en stabil indtjening? 4IMPROVE sikrer den nødvendige transformation.

4IMPROVE træner organisationen i at fastlægge strategien, prioritere indkøbsorganisationens indsatsområder og resultater samt udfordre de processer og metoder, der skal udvikles og implementeres. Strategiske målsætninger nedbrydes i et antal ambitiøse og konkrete mål, som bør indgå i den løbende ledelsesrapportering.

En undersøgelse udfærdiget af 4IMPROVE blandt mere end 100 industrielle, danske virksomheder viser en klar konvergens mellem vækst og resultatskabelse i den enkelte virksomhed, sammenholdt med deres evne til at udvikle og eksekvere en holistisk indkøbsstrategi.

Case | HMF Group | Assessment og træningsforløb skaber kompetenceløft og indkøbsbesparelser
Case | Fertin Pharma | Strategiske indkøbsprocesser sikrer rettidig lancering og øget konkurrencekraft

Projektindkøb‏ ‏

Håndtering af komplekse leverandørkontrakter, proaktiv mitigering af eksterne risici og balancering af pengestrømme.

Effektivt projektindkøb kræver bl.a. rettidig planlægning og involvering af leverandører, klar rolle- og ansvarsfordeling, proaktiv minimering af risici og struktureret styring af variationsordrer.

4IMPROVE understøtter udnyttelsen af det fulde udbudspotentiale gennem best practice processer.

Forøg dit projekts rentabilitet med integrerede indkøbsprocesser

Resultater:

 • Effektiv projektstøtte fra salgsfase til projektafslutning
 • Implementering af professionelle tilbudsprocesser
 • Proaktiv risikoreduktion
 • Udnyttelse af det fulde udbudspotentiale
 • Balancerede pengestrømme i overensstemmelse med kundekontraktens milepæle
 • Optimal ”back-to-back” kontraktdækning
 • Rettidige leverancer gennem tætte leverandørrelationer

Projektindkøb er en flerdimensional disciplin med en bred vifte af interne og eksterne interessenter. Håndtering af komplekse leverandørkontrakter, proaktiv reducering af eksterne risici og balancering af pengestrømme er eksempler på de aktiviteter, der er krævet for at kunne opnå en effektiv projektstøtte og dermed sikre et projekts succes.

Opnå en stejl læringskurve gennem effektivt tværorganisatorisk samarbejde!

4IMPROVE understøtter virksomheders implementering af effektive indkøbsprocesser, der er tværorganisatorisk afstemte og følger projektforløbet. Vi kan assistere i udviklingen af professionel udbudsmateriale, træne medarbejdere i at opnå bedst mulig ”back to back” kontraktdækning samt i at forstå betydningen af detaljeret kontraktstyring gennem hele projektforløbet.

Case | Fertin Pharma | Strategiske indkøbsprocesser sikrer rettidig lancering og øget konkurrencekraft

Vidensbaseret potentialeafdækning‏ ‏

Omfattende, faktabaseret vurdering af sourcing- og procurementpotentialer.

Sourcing og procurement har stor indflydelse på virksomhedens økonomiske resultater. Procurementvurdering er en faktabaseret vurdering af iboende og fremtidige potentialer i forbindelse med omkostnings- eller kapitalreduktioner, værdiskabelse, proces effektivitet og ressourceudnyttelse.

Resultater:

En samlet game plan med konkrete, værdiskabende indsatsområder:

 • Udarbejdelse og eksekvering af indkøbs- og kategoristrategier
 • Initiativer der understøtter omkostningsreduktioner og værdiforøgelse
 • Klare kriterier for leverandørporteføljens sammensætning
 • Kompetente og beslutningsdygtige, tværorganisatorisk teams
 • Understøttende kompetenceudviklingsplaner
 • Implementering af beslutningsunderstøttende BI-løsninger

Et potentialeafdækningsforløb er en systematisk og gennemgribende evaluering af virksomhedens samlede potentialer for at opnå:

 • En entydig strategisk retning for virksomhedens samlede indkøb
 • Omkostningsreduktioner via revurdering af indkøbte produkter og services
 • En værdiskabende sammensætning af leverandørporteføljen
 • Værdiforøgelse via udfordring af produktspecifikationer og anvendt produktionsteknologi
 • Forbedret tværorganisatorisk samarbejde herunder rettidig involvering af interne og eksterne interessenter
 • Høj anvendelse af beslutningsunderstøttende BI-løsninger
 • En effektiv og kompetent indkøbsorganisation, der motiveres af at skabe vedvarende forbedringer

4IMPROVE gennemfører potentialeafdækning ud fra en holistisk betragtning og med indgående involvering af interne interessenter.

Vi udfordrer hvad der indkøbes, den anvendte teknologi og sammensætningen af den nuværende leverandørportefølje. Forløbet gennemføres i et nært samarbejde med organisationen, hvor vi afdækker konkrete og faktabaserede indsatsområder, der prioriteres i en samlet og afstemt game plan. En potentialeafdækning er en uvildig vurdering af virksomhedens uforløste eller oversete potentialer.

Case | Fertin Pharma | Strategiske indkøbsprocesser sikrer rettidig lancering og øget konkurrencekraft
Case | Kamstrup | Sourcingprojekter og træningsforløb i strategisk indkøb medfører uventede store besparelser
Case | Borg Automotive | Transportoptimering og digitalisering giver vækstvirksomhed en årlig millionbesparelse

Mød vores specialister

Sourcing & Procurement

Jens Arvad Johansen
Senior Management Consultant
+45 40 42 45 50
jaj@4improve.dk

Ernst Kildegaard
Senior Management Consultant
+45 40 42 48 40
ek@4improve.dk

Inge Dall
Senior Management Consultant
+45 52 15 94 07
ida@4improve.dk

Morten Munkgaard Møller
Associate Partner
+45 53 38 33 10
mmm@4improve.dk

KS Khoo
General Manager 4IMPROVE Asia
+6-012-4035 029
ks@4improve.dk

Jørgen Vejvad
Partner
+45 20 64 88 89
jv@4improve.dk

Bo Dencker
Managing Partner
+45 40 75 39 99
bd@4improve.dk

Lars Thorgaard Henriksen
Senior Management Consultant
+45 22 78 06 61
lth@4improve.dk

Andreas Slavensky
Independent Contractor
+45 53 60 31 71
sla@4improve.dk

Martin Chröis
Independent Contractor
+45 61 79 37 93
mch@4improve.dk

Svend Aage Hansen
Independent Contractor
+45 23 21 36 32
sah@4improve.dk

Søren Ohm
Independent Contractor
+45 28 12 60 00
soh@4improve.dk

Martin Møller Bjerre
Senior Management Consultant
+45 31 10 77 41
mmb@4improve.dk

Anne Christine Tæstensen
Senior Management Consultant
+45 91 55 68 40
act@4improve.dk